ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
«Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου για την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία, που περιλαμβάνουν θέματα και επιστημονικές έννοιες. Επιπλέον, είναι σχεδιασμένο για να διαλευκάνει τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων σε κυτταρικό και ιστολογικό επίπεδο, συνδέοντας τις με μεγάλα προβλήματα υγείας όπως άσθμα, αλλεργίες, υπογονιμότητα και καρκίνο. Αυτές οι γνώσεις είναι απαραίτητες για την λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, καθώς διευκολύνουν την συνεργασία επιστημονικών χώρων που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (10/07/2003) εισήγαγε νέα στρατηγική στον τομέα Περιβάλλον – Υγεία – Έρευνα. Για την υλοποίηση της είναι απαραίτητη η δημιουργία ειδικά εκπαιδευμένων επιστημόνων που θα διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης θεμάτων επίδρασης του Περιβάλλοντος στην Υγεία.

Οι γνώσεις που απαιτούνται για την διαχείριση των προβλημάτων στην Υγεία που σχετίζονται με το περιβάλλον είναι πολλές (ενδεικτικά μόνον αναφέρονται ορισμένα γνωστικά αντικείμενα:

  • διαχείριση ατμοσφαιρικών ρύπων
  • διατροφικές κρίσεις
  • κλιματολογικές αλλαγές και επιπτώσεις τους στην υγεία
  • ενδοκρινικοί διαταράκτες γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα) που προκύπτουν τα τελευταία χρόνια με την αλόγιστη ρύπανση του αναπνεόμενου αέρα, των τροφών και του νερού έχει οδηγήσει σε αύξηση των νοσημάτων όπως αλλεργίες, άσθμα, καρκίνος με επίδραση στην γονιμότητα και αύξηση των συγγενών ανωμαλιών

Το Π.Μ.Σ.  καλύπτει τον νευραλγικό αυτόν τομέα Περιβάλλον και Υγεία και  δίδει τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν άτομα με πτυχίο από διάφορες πανεπιστημιακές σχολές με στόχο την απόκτηση δεξιότητας διαχείρισης προβλημάτων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά στην αγορά εργασίας, σήμερα υπάρχει ζήτηση τόσο σε εξειδικευμένους επιστήμονες περιβάλλοντος όσο και σε επιστήμονες στα θέματα υγείας και περιβάλλοντος.  Εκτός της αγοράς εργασίας στο Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ κ.λ.π)  και βεβαίως, όπου υπεισέρχονται θέματα υγείας και περιβάλλοντος (Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, σχετικά Ιδρύματα κλπ), υπάρχει σημαντική ζήτηση και στον Ιδιωτικό Τομέα (π.χ. μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Η αποδοτικότητα του  ΠΜΣ σχετίζεται με την απορρόφηση αποφοίτων η εξειδίκευση των οποίων μέσω του ΠΜΣ θα τους εξασφαλίσει θέση εργασίας όχι μόνο στον Ελληνικό χώρο αλλά και στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Έμμεση ωφέλεια από την δημιουργία του ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία» είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιβάλλον – Υγεία (A European Environment and Health Strategy Commission of the European Communities Brussels 11-6-2003 Com (2003) 338 final. Communication from the Commission to the council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee). που στοχεύει στην βελτίωση διαχείριση πολύπλοκων θεμάτων που προκύπτουν από την επίδραση του περιβάλλοντος στην Υγεία όλων των ηλικιών ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων ατόμων. Ειδικότερα στην ευαισθητοποίηση μέσω της γνώσης για την βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά θέματα Περιβάλλοντος και Υγείας.