ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Χρόνος και τόπος διδασκαλίας

Η διδασκαλία διεξάγεται τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη ώρες 19.00-21.00 στην Ιατρική σχολή, στο αμφιθέατρο της Παθολογικής Ανατομικής στο ισόγειο του κτιρίου 10. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Μέθοδοι διδασκαλίας:

Τα μαθήματα διδάσκονται με τον εξής τρόπο:

 • Οι διδάσκοντες προετοιμάζουν το υλικό ηλεκτρονικά, το παραδίδουν στην τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία διδασκαλίας προκειμένου να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική τάξη.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν κωδικό πρόσβασης στo e-class.
 • Πριν προσέλθουν στην συνάντηση με τον διδάσκοντα οι φοιτητές οφείλουν να έχουν ενημερωθεί, μελετήσει και γράψει μία σύντομη περίληψη και να είναι έτοιμοι να συζητήσουν το θέμα.

Ειδικότερα:

 • Η ύλη που διδάσκεται, παραδίδεται, πριν από την φυσική παρουσία στην παράδοση, σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένου ότι η παράδοση γίνεται με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά. Η παράδοση ξεκινά από βασικές γνώσεις του μαθήματος δεδομένου ότι οι φοιτητές προέρχονται από διαφορετικές σχολές. Οι διδάσκοντες στέλνουν την ύλη στην επιστημονική υπεύθυνη της Π. Νικολοπούλου-Σταμάτη
  (e-mail: apms.envhealth@gmail.com).
 • Επιλογή βιβλιογραφίας που προτείνεται, σχετική με την ύλη που θα διδαχθεί και όποιας άλλης πληροφορίας σε ηλεκτρονική  μορφή,  που θεωρείται χρήσιμη για τους φοιτητές.
 • Προετοιμασία Διδακτικών Υλικών σε ηλεκτρονική μορφή παραδίδεται 3 εβδομάδες τουλάχιστον πριν της φυσικής συνάντησης με τους φοιτητές.

Προϋποθέσεις:

 • Α. Περίληψη της κάθε διάλεξης abstract στην Ελληνική και Αγγλική (maximum 30 λέξεις).
 • Β. Διάλεξη διαμορφωμένη σε power point (Ελληνικό ή Αγγλικό) (maximum 100 slides).
 • Γ. Κατάλογο βιβλίων ή άρθρων για περαιτέρω ενημέρωση φοιτητών (maximum 5)
 • Δ. Προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς μετάφραση.

Η μικτή αμοιβή για κάθε διδάσκοντα η οποία περιλαμβάνει την φυσική τους παρουσία και τη γραπτή προετοιμασία σε ηλεκτρονική μορφή των διαλέξεων που θα δώσουν, είναι 300 ευρώ χορηγούμενη εφ’ άπαξ μετά το τέλος στης διδασκαλίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή σύμβασης με τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξετάσεις

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) γίνεται από τους διδάσκοντες με εξετάσεις γραπτές ή/και προφορικές, παράδοση εργασιών κ.α. ανάλογα  με τον υπεύθυνο καθηγητή και τη φύση του μαθήματος.  Για κάθε μάθημα υπάρχουν δύο περίοδοι εξετάσεων.  Σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας προσέλευσης η αξιολόγηση επαναλαμβάνεται μόνο μία φορά.  Αποτυχία του ΜΦ για δεύτερη φορά στο ίδιο μάθημα του αφαιρεί την ιδιότητα του ΜΦ και συνεπάγεται τη διαγραφή του από το ΠΜΣ.

2. Οι βαθμοί των εξετάσεων σε κλίμακα 1-10 (1-4 ανεπιτυχώς, 5-6 καλά, 7-8 πολύ καλά, 9-10 άριστα), κάθε μαθήματος υποβάλλονται έγκαιρα (πριν την επόμενη εξεταστική περίοδο) από τους συντονιστές κάθε μαθήματος στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Σχολής.